Financieel Jaarverslag 2020

Stichting Nepal Ghar Nederland

Bankrekeningnummer  NL14INGB0005050655

 

Inkomsten:

·       Beginsaldo 14-01-2020                   €       0,00         

·       Inkomsten 2020                                      0,00    Subsidies
                                                                 €       0,00    Donaties/Giften/Sponsoring
                                                                 €       0,00    Activiteiten
                                                                 €       0,00    Diverse inkomsten

·       Nog te ontvangen                             €       0,00

                                                                 ---------------

Totaal inkomsten:                                  €        0,00        

 

Uitgaven:

·       Uitgaven 2020                                 €     425,00   Notariële oprichtingsakte
                                                                 €       50,00   Kamer van Koophandel
                                                                 €         0,00   Huisvestingskosten
                                                                 €         0,00   Kosten ING Bank
                                                                 €         0,00   Kosten bestuur/organisatie
                                                                 €         0,00   Activiteiten
                                                                 €         0,00   Diverse uitgaven

·       Nog te betalen                                  €         0,00
                                                                  ----------------

Totaal uitgaven:                                            475,00  
 

Eindsaldo:

·       Banksaldo 31-12-2020                      €        0,00                                    
        Kas             31-12-2020                     €        0,00

 

Totaal eindsaldo:                                      €  -475,00  

 

Toelichting op de jaarrekening van St. Nepal Ghar Nederland.

De enige gemaakte kosten in 2020 betroffen de kosten van de notaris en oprichtingsakte en van de Kamer van Koophandel. Deze uitgaven werden voorgeschoten door de bestuursvoorzitter. Door het uitbreken van de coronapandemie met onzekere toekomstverwachtingen t.a.v. het kunnen plaatsvinden van vergaderingen en bijeenkomsten  konden er het hele kalenderjaar geen voorbereidende bijeenkomsten en dus ook geen aftrap plaatsvinden van NGN-activiteiten.
Er werden fondsen benaderd voor een startsubsidie, waaronder het Amsterdamsche Fonds dat een bedrag van 1000 euro subsidie toekende voor de opstart van het cultuurcentrum, maar dit bedrag  kon niet worden besteed en is inmiddels toegekend voor 2021.
 

Activiteiten die wel hebben plaatsgevonden vanuit het bestuur en betrokken vrijwilligers, zoals het ontwikkelen van de website, werden kosteloos uitgevoerd.
Zodoende sloot St. Nepal Ghar Nederland haar eerste financiële jaar af met een bescheiden exploitatietekort.